กำลังโหลดข้อมูล กรุณารอสักครู่ ...
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว สพป.ขอนแก่น เขต 1     กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 8  หน้าแรก


โรงเรียนดีวิถีลูกเสือ

 

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว ได้รับรางวัลโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ประจำปี พ.ศ. 2564

More...
โรงเรียนดีวิถีลูกเสือ

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว

 

ลูกหนองบัวเป็นคนดี โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวมีวิถีพอเพียง

More...
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว
ข้อมูลพื้นฐาน
Language:
Access มุมสมาชิก
 
   Access to management
User
Password
 
ข้อมูลสารสนเทศ
   ข้อมูลนักเรียน
   ข้อมูลเขตบริการ
   ข้อมูลที่ดิน สิ่งก่อสร้าง
   ข้อมูลครุภัณฑ์
   ITA 2565
   E-Service
 
เอกสาร คู่มือ
    ข้อมูลO-NET
    ข้อมูล NT
    ข้อมูล RT
    >>O10 แผนปฏิบัติราชการประจำปี
    >>O11รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน
    >>O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
    >>O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
    >>O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
    >>O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
    >>O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
    >>O17 E–Service
    >>O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
    >>O19 รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
    >>O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
    >>O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ
    >>O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุ
    >>O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน
    >>O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี
    >>O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
    >>O26 การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล
    >>O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
    >>O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
    >> O29 แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ
    >>O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติ มิชอบ
    >>O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติ มิชอบประจำปี
    >>O32 ช่องทางการรับฟัง ความคิดเห็น
    >>O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการ มีส่วนร่วม
    >>O34 เจตจำนงสุจริต ของผู้บริหาร
    >>O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
    >>O36 การประเมินความเสี่ยง การทุจริตประจำปี
    >>O37 การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต
    >>O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
    >>O39 แผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริตประจำปี
    >>O40 รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีรอบ 6 เดือน
    >>O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
    >>O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายหน่วยงาน
    >> O43มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
ลิ้งค์แนะนำ(เปิดหน้าต่างใหม่)
    โรงเรียนประชารัฐ
    โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
    โรงเรียนดีประจำตำบล
    โรงเรียนสุจริต
Breaking News
  Latest News

ข้อต้อนรับสู่รั้วโรงเรียน  ช่วงโควิด โรงเรียนมีมาตราการ ...

 
Social Network

 

ไทยรัฐ | เดลินิวส์ | มติชน| คม ชัด ลึก| ข่าวสด เนชั่นแนล Geographic | ห้องสมุดรอบโลก | สวทช. ธรรมะไทย | พระไตรปิฎกออนไลน์ | ลานธรรมเสวนา
ธรรมะจักร | กัลยาณมิตร | พระธรรมกาย วิชาการ.คอม | ทรูปลูกปัญญา | สสส.| รักบ้านเกิด.

 
Statistic & Counter

ขณะนี้ออนไลน์: 1 คน

สถิติวันนี้:      3 คน

สถิติเดือนนี้:   909 คน

สถิติปีนี้:        2992 คน

สถิติทั้งหมด: 18975 คน

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์ (VISION)

              โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว เป็นโรงเรียนมีคุณภาพ มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาเของเศรษฐกิจพอเพียง  ภูมิปัญญาท้องถิ่น มาใช้ในการเรียนรู้และการดำเนินชีวิต เพื่อพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ และตามขีดความสามารถของแต่ละบุคคล เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง  เพื่อรองรับการศึกษา การเรียนรู้  และความท้าทายที่เป็นพลวัตของโลก ในศตวรรษที่ 21      

 พันธกิจ (MISSION)

           จากวิสัยทัศน์ของโรงเรียนดังกล่าว  นำไปสู่การดำเนินการที่เป็นรูปธรรม มีแนวปฏิบัติ  และ บทบาทหน้าที่ของโรงเรียนที่จะต้องปฏิบัติเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ โรงเรียนจึงได้กำหนดเป็นพันธกิจ  ดังนี้          

          พันธกิจข้อที่ 1. ให้บริการด้านวิชาการ ด้านอาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ สื่อการเรียนรู้  แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ  แก่ผู้เรียนและชุมชน   ตลอดจนจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็น

คนดี  คนเก่ง อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง มีสุนทรียภาพในการดำเนินชีวิต

          พันธกิจข้อที่ 2.  จัดหา ผลิต และพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย  เพื่อนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ  จัดบรรยากาศ สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้  

          พันธกิจข้อที่ 3.  พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ  และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำงาน

ให้สอดคล้องและเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และเทคโนโลยีที่ทันสมัย

          พันธกิจข้อที่ 4.  จัดทำและบริหารหลักสูตรสถานศึกษา และหลักสูตรท้องถิ่น  โดยยึดหลักสูตรแกนกลาง  สอดแทรกเอกลักษณ์ และความเป็นท้องถิ่น อย่างกลมกลืน  ภายใต้ความร่วมมือของชุมชน

          พันธกิจข้อที่ 5.  จัดกิจกรรมส่งเสริมเอกลักษณ์ไทย ทั้งทางด้านศิลปะ  ภาษา และวัฒนธรรม 

ให้เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน โดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนเกิดความรัก  ภาคภูมิใจและอนุรักษ์ศิลปะ  ภาษา และวัฒนธรรม  ของไทยและของท้องถิ่นของตน  ปลูกฝังคุณธรรม  ความสำนึกในความเป็นชาติไทย  และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ไฟล์แนบ ที่เกี่ยวข้อง
ผู้แต่ง :vision
เมื่อ :2022-08-30 10:00:15
ที่มา :./administrator-control/img/link_go.png