กำลังโหลดข้อมูล กรุณารอสักครู่ ...
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว สพป.ขอนแก่น เขต 1     กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 8  หน้าแรก


โรงเรียนดีวิถีลูกเสือ

 

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว ได้รับรางวัลโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ประจำปี พ.ศ. 2564

More...
โรงเรียนดีวิถีลูกเสือ

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว

 

ลูกหนองบัวเป็นคนดี โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวมีวิถีพอเพียง

More...
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว
ข้อมูลพื้นฐาน
Language:
Access มุมสมาชิก
 
   Access to management
User
Password
 
ข้อมูลสารสนเทศ
   ข้อมูลนักเรียน
   ข้อมูลเขตบริการ
   ข้อมูลที่ดิน สิ่งก่อสร้าง
   ข้อมูลครุภัณฑ์
   ITA 2565
   E-Service
 
เอกสาร คู่มือ
    ข้อมูลO-NET
    ข้อมูล NT
    ข้อมูล RT
    >>O10 แผนปฏิบัติราชการประจำปี
    >>O11รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน
    >>O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
    >>O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
    >>O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
    >>O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
    >>O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
    >>O17 E–Service
    >>O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
    >>O19 รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
    >>O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
    >>O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ
    >>O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุ
    >>O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน
    >>O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี
    >>O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
    >>O26 การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล
    >>O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
    >>O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
    >> O29 แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ
    >>O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติ มิชอบ
    >>O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติ มิชอบประจำปี
    >>O32 ช่องทางการรับฟัง ความคิดเห็น
    >>O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการ มีส่วนร่วม
    >>O34 เจตจำนงสุจริต ของผู้บริหาร
    >>O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
    >>O36 การประเมินความเสี่ยง การทุจริตประจำปี
    >>O37 การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต
    >>O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
    >>O39 แผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริตประจำปี
    >>O40 รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีรอบ 6 เดือน
    >>O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
    >>O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายหน่วยงาน
    >> O43มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
ลิ้งค์แนะนำ(เปิดหน้าต่างใหม่)
    โรงเรียนประชารัฐ
    โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
    โรงเรียนดีประจำตำบล
    โรงเรียนสุจริต
Breaking News
  Latest News

ข้อต้อนรับสู่รั้วโรงเรียน  ช่วงโควิด โรงเรียนมีมาตราการ ...

 
Social Network

 

ไทยรัฐ | เดลินิวส์ | มติชน| คม ชัด ลึก| ข่าวสด เนชั่นแนล Geographic | ห้องสมุดรอบโลก | สวทช. ธรรมะไทย | พระไตรปิฎกออนไลน์ | ลานธรรมเสวนา
ธรรมะจักร | กัลยาณมิตร | พระธรรมกาย วิชาการ.คอม | ทรูปลูกปัญญา | สสส.| รักบ้านเกิด.

 
Statistic & Counter

ขณะนี้ออนไลน์: 1 คน

สถิติวันนี้:      3 คน

สถิติเดือนนี้:   909 คน

สถิติปีนี้:        2992 คน

สถิติทั้งหมด: 18975 คน

 


ITA 2565

9.1 ข้อมูลพื้นฐาน (O1-O9)

วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ค่านิยม

ทำเนียบผู้บริหาร

    O1 โครงสร้างหน่วยงาน

    O2 ข้อมูลผู้บริหาร

    O3 อำนาจหน้าที่

    O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาน่วยงาน

                                            

    O5 ข้อมูลการติดต่อ

    O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

    O7 ข่าวประชาสัมพันธ์

    O8 Q & A การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

    O9 Social Network

แผนการดำเนินงาน

 O10 แผนปฏิบัติการประจำปี 2564

 O11 รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงานรอบ 6 เดือน

 O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

 • ปีงบประมาณ 2561
 • ปีงบประมาณ 2562
 • ปีงบประมาณ 2563

การปฏิบัติงาน

 O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

 • คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากร กลุ่มบริหารงานบุคคล
 • คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากร กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 • คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากร กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 • คู่มือและมาตรฐานการปฏฺิบัติงานของบุคลากร กลุ่มอำนวยการ
 • คู่มือและมาตรฐานการปฏฺิบัติงานของบุคลากร กลุ่มนโยบายและแผน
 • คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากร หน่วยตรวจสอบภายใน
 • คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากร กลุ่มงานกฎหมายและคดี
 • คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากร กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 • คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากร กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากร กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

การให้บริการ

O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

 • กลุ่มบริหารงานบุคคล
 • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 • กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 • กลุ่มอำนวยการ

O15 ข้อมูลเชิงสถิติของการให้บริการ ภาพรวมสำนักงานเขต

O16  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ

 • ผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ สพป.ขก.1 ปีงบประมาณ 2564

O17 E-Service

 • ระบบ AMSS++ (ระบบรับส่งหนังสือราชการออนไลน์)
 • ระบบ E-money (ระบบสลิปเงินเดือนอิเล็กทรอนิกส์)
 • บริการสืบค้นเกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรม 63 ออนไลน์
 • ระบบตรวจวัดด้านสุขภาพการเงินโรงเรียน(หน่วยตรวจสอบภายใน) ออนไลน์
 • บริการลงนามถวายพระพร ออนไลน์

9.3 การบริหารเงิน งบประมาณ (O18 - O24)

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 • O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564
 • O19 รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 -มีนาคม 2564)
 • O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

 • O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
 • O22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ | เปิดไปยังหน้า ประกาศของกลุ่มบริหารงานการเงิน ออนไลน์
 • O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

                                                             ○ ตุลาคม 2563    

                                                             ○ พฤศจิกายน 2563             

                                                             ○ ธันวาคม 2563

                                                             ○ มกราคม 2564  

                                                             ○ กุมภาพันธ์  2564

                                                             ○ มีนาคม 2564

                                                             ○ เมษายน 2564

                                                             ○ พฤษภาคม 2564

                                                             ○ มิถุนายน 2564  

                                                             ○ กรกฎาคม 2564

                                                             ○ สิงหาคม 2564

                                                             ○ กันยายน 2564

 

         รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

 • O24 สรุปรายงานผลการจัดซื้อจ้างประจำปี

9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (O29 - O28)

O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 • 1) การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
 • 2) การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
 • 3) การพัฒนาบุคลากร
 • 4) การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
 • 5) การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
 • 6) การวางแผนอัตรากำลังและการขอวิทยฐานะ

O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี


9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส (O29 - O33)
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

 • O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 • O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 • O32ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 • O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ภาพรวมเขต
 • การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 • การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมของกลุ่มบริหารงานบุคคล
 • การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมของกลุ่มนโยบายและแผน


10 การป้องกันการทุจริต

10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร       (English)    (Thai)    

O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

 • O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
 • O37 การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

 • O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 • O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564
 • O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 -31 มีนาคม 2564)

 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต

 • O41 ประจำปีงบประมาณ 2563

  10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

 • O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 • O43 การดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 

 

 
 
 
 
  ที่มา:  คลิกที่นี่